เกี่ยวกับเรา

พวกเราเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาอบรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    โดยยึดแนวทางความถูกต้องตามไตรสิกขา    อันเป็นการทำความเข้าใจไปตามลำดับขั้น  พวกเรามีความเห็นว่า   ถ้าหากเรารับฟังคำสอนอย่างไม่เปิดกว้าง ไม่ศึกษารอบด้าน ไม่มีการอ่านข้อความจากพระไตรปิฎก มากเพียงพอ และเราไม่ได้พบผู้สอนที่แสดงพระธรรมอย่างแตกฉานลึกซึ้ง ก็อาจจะเป็นเหตุให้ศึกษาผิดทางได้ พวกเราได้พบ ได้ฟังคำสอนจากพระอาจารย์สองรูป  คือท่านพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก และท่านพระอาจารย์สันติ อุตตมปุญโญ ซาบซึ้งในคำสอนอันเที่ยงตรงตามพระไตรปิฎก ได้ฟังแล้ว ฟังอีกจนมั่นใจว่าคำสอนของพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ถ่ายทอดคำสอนของพระผู้มีพระภาค   ได้อย่างชัดเจนแน่นอน มีประโยชน์ต่อผู้ฟังและมีส่วนในการสืบต่อพระศาสนาได้อย่างดียิ่ง   จึงร่วมใจกันนำคำสอนเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ทราบเป็นวิทยาทานและเป็นช่องทางหนึ่งให้คนทั่วไปได้รับฟังสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น 

         ขอกราบอนุโมทนา

ท่านที่มึความต้องการจะติดต่อกับกลุ่มของเรากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Name *

Email *

Subject

Message

Get social with us!

ก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไป ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อย   เมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อย    จิตก็ฟุ้งซ่าน  เมื่อจิตฟุ้งซ่าน   จิตก็ห่างจากสมาธิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแลดำรงจิตไว้ในภายใน ทำให้สงบ ทำให้เกิดสมาธิ ประคองไว้ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะปรารถนาไว้ว่า จิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย    ดังนี้

  • SoundCloud Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Facebook Clean Grey

เรื่องศีลเรื่องสิกขาบทบัญญัตินี่ ถ้ากายวาจาไม่เรียบร้อยแล้ว ไปไม่รอดเพราะ “เป็นการข้ามมรรค” 

บางคนพูดว่า สมถะไม่ต้อง ไปทำ ข้ามไปวิปัสสนาเลย คนมักง่ายหรอกที่พูดเช่นนั้น เขาว่าศีลไม่ต้องเกี่ยว ก็การรักษาศีลนี้มันยากมิใช่เล่น ถ้าจะข้ามไปเลยมันก็สบายเท่านั้น อะไรที่ยากแล้วข้ามไปใครๆ ก็อยากข้าม