top of page

เกี่ยวกับเรา กลุ่มไตรสิกขา

พวกเราเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาอบรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยยึดแนวทางความถูกต้องตามไตรสิกขา อันเป็นการทำความเข้าใจไปตามลำดับขั้น  

 

พวกเรามีความเห็นว่า ถ้าหากเรารับฟังคำสอนอย่างไม่เปิดกว้าง ไม่ศึกษารอบด้าน ไม่มีการอ่านข้อความจากพระไตรปิฎกมากเพียงพอ และเราไม่ได้พบผู้สอนที่แสดงพระธรรมอย่างแตกฉานลึกซึ้ง ก็อาจจะเป็นเหตุให้ศึกษาผิดทางได้

 

พวกเราได้พบได้ฟังคำสอนจาก

ท่านพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
พวกเราซาบซึ้งในคำสอนอันเที่ยงตรงตามพระไตรปิฎก ได้ฟังแล้วฟังอีก จนมั่นใจว่า คำสอนของพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดคำสอนของพระผู้มีพระภาคได้อย่างชัดเจนแน่นอน มีประโยชน์ต่อผู้ฟังและมีส่วนในการสืบต่อพระศาสนาได้อย่างดียิ่ง จึงร่วมใจกันนำคำสอนเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้ผู้คนทั่วไปได้ทราบเป็นวิทยาทาน และขอเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ให้ผู้คนทั่วไปได้รับฟังสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอกราบอนุโมทนา

ท่านที่มึความต้องการจะติดต่อกับกลุ่มของเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Name *

Email *

Subject

Message

Success! Message received.

bottom of page