การบรรยายธรรมโดย

พระอาจารย์สันติ อุตตมปุญโญ 

มีความลึกซึ้ง แตกฉาน ชัดเจน ตามพระไตรปิฎก 

ไม่ขัดกับคำสอนของพระผู้มีพระภาค

ได้รวบรวมเอาไว้เป็นหมวดหมู่

มีคุณภาพเสียงชัดเจน

สามารถรับฟังได้อย่างต่อเนื่อง

ขอเชิญทุกท่านคลิกเข้าไปเลือกฟังได้

ตามอัธยาศัย

ธรรมบรรยายขนาดกลาง 30-50 ตอน

ธรรมบรรยายขนาดยาว เกิน 50 ตอน

ธรรมบรรยายขนาดสั้น ไม่เกิน 30 ตอน

Get social with us!

ก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไป ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อย   เมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อย    จิตก็ฟุ้งซ่าน  เมื่อจิตฟุ้งซ่าน   จิตก็ห่างจากสมาธิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแลดำรงจิตไว้ในภายใน ทำให้สงบ ทำให้เกิดสมาธิ ประคองไว้ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะปรารถนาไว้ว่า จิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย    ดังนี้

  • SoundCloud Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Facebook Clean Grey

เรื่องศีลเรื่องสิกขาบทบัญญัตินี่ ถ้ากายวาจาไม่เรียบร้อยแล้ว ไปไม่รอดเพราะ “เป็นการข้ามมรรค” 

บางคนพูดว่า สมถะไม่ต้อง ไปทำ ข้ามไปวิปัสสนาเลย คนมักง่ายหรอกที่พูดเช่นนั้น เขาว่าศีลไม่ต้องเกี่ยว ก็การรักษาศีลนี้มันยากมิใช่เล่น ถ้าจะข้ามไปเลยมันก็สบายเท่านั้น อะไรที่ยากแล้วข้ามไปใครๆ ก็อยากข้าม