วันสมนาพระธรรมวินัย
พระอาจารย์สันติ      สงกรานต์ 59
วันสมนาพระธรรมวินัย
เที่ยวชมถ้ำอาจันตา
วันสมนาพระธรรมวินัย
พระบรมสารีริกธาตุสารนาถ
วันสมนาพระธรรมวินัย
พระบรมสารีริกธาตุพุทธคยา
วันสมนาพระธรรมวินัย
พระธาตุ ท่านพระโมคคัลลานะ ท่านพระสารีบุตร