top of page
ฟังธรรมบรรยาย

ฟังธรรมบรรยาย
โดยพระอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแตกฉาน

ในพระไตรปิฎก

หนังสือ/บทความ

อ่านหนังสือธรรมะ

บทความ หัวข้อธรรม

และสาระดี ๆ ได้ที่นี่

สนทนาธรรม

ตั้งกระทู้ สอบถามปัญหาธรรม
ร่วมเสนอความคิดเห็น

และสนทนาข้อธรรมะต่าง ๆ

รวมภาพถ่าย

ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ
ภาพบรมสาริกธาตุ

และภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ

ไตรสิกขา  เป็นหัวข้อสำหรับศึกษา 3 ประการ ที่เป็นการศึกษา ข้อปฏิบัติเพื่ออบรมตน อันได้แก่

อธิสีลสิกขา คือ ศึกษาเรื่อง ศีล อบรมปฏิบัติตนให้ถูกต้องดีงาม

อธิจิตตสิกขา คือ ศึกษาเรื่อง จิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ และ 


อธิปัญญาสิกขา คือ ศึกษาเรื่อง ปัญญา อบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งจนบรรลุพระอรหันต์

โพชฌงค์ 7 ก็คือ ไตรสิกขา
มรรคมีองค์ 8 เป็น ไตรสิกขา
อินทรีย์ 5 ก็เป็น ไตรสิกขา

 

bottom of page