ไตรสิกขา  เป็นหัวข้อสำหรับศึกษาสามประการ ที่เป็นการศึกษาข้อปฏิบัติเพื่ออบรมตน  อันได้แก่ อธิสีลสิกขา  คือศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติตน  ให้ถูกต้องดีงาม

อธิจิตตสิกขา  คือศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคง เป็นสมาธิ  และ อธิปัญญาสิกขา  คือศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง       จนบรรลุพระอรหันต์

ไฟล์ฟังธรรม

เชิญเปิดฟังพระธรรม 

บรรยายโดยพระอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแตกฉาน

ในพระไตรปิฎก

หนังสือ/บทความ

เชิญอ่านหนังสือธรรมะ

บทความ หัวข้อธรรม

และสาระดีๆได้ที่นี่

                     โพชฌงค์7 ก็คือไตรสิกขา

 มรรคมีองค์8 เป็นไตรสิกขา อินทรีย์5 ก็เป็นไตรสิกขา

สนทนาธรรม

เชิญตั้งกระทู้ สอบถามปัญหาธรรม ร่วมเสนอความคิดเห็น

และสนทนาข้อธรรมะต่างๆ

รวมภาพถ่าย
เชิญชมภาพถ่ายสถานที่สำคัญ ภาพพระบรมสารีริกธาตุและภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ
Get social with us!

ก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไป ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อย   เมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อย    จิตก็ฟุ้งซ่าน  เมื่อจิตฟุ้งซ่าน   จิตก็ห่างจากสมาธิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแลดำรงจิตไว้ในภายใน ทำให้สงบ ทำให้เกิดสมาธิ ประคองไว้ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะปรารถนาไว้ว่า จิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย    ดังนี้

  • SoundCloud Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Facebook Clean Grey

เรื่องศีลเรื่องสิกขาบทบัญญัตินี่ ถ้ากายวาจาไม่เรียบร้อยแล้ว ไปไม่รอดเพราะ “เป็นการข้ามมรรค” 

บางคนพูดว่า สมถะไม่ต้อง ไปทำ ข้ามไปวิปัสสนาเลย คนมักง่ายหรอกที่พูดเช่นนั้น เขาว่าศีลไม่ต้องเกี่ยว ก็การรักษาศีลนี้มันยากมิใช่เล่น ถ้าจะข้ามไปเลยมันก็สบายเท่านั้น อะไรที่ยากแล้วข้ามไปใครๆ ก็อยากข้าม