top of page

การบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก  
มีความลึกซึ้ง แตกฉาน ชัดเจน ตามพระไตรปิฎก ไม่ขัดกับคำสอนของพระผู้มีพระภาค
ได้รวบรวมเอาไว้เป็นหมวดหมู่
มีคุณภาพเสียงชัดเจน สามารถรับฟังได้อย่างต่อเนื่อง

ขอเชิญทุกท่านคลิกเข้าไปเลือกฟังได้ตามอัธยาศัย

ธรรมบรรยายขนาดยาว เกิน 50 ตอน

ธรรมบรรยายขนาดกลาง 30-50 ตอน

ธรรมบรรยายขนาดสั้น ไม่เกิน 30 ตอน

ธรรมบรรยายขนาดสั้น ไม่เกิน 30 ตอน

bottom of page