top of page

ธรรมบรรยายสั้น ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น

เรื่องของธรรมะ เป็นความรู้ระดับสูง ประกอบด้วยภาษาที่ไม่คุ้นเคยก็เลยทำให้ยากที่คนทั่วไปจะสนใจ

 

ผู้ที่ให้ความสนใจและติดตามจนมีความรู้แตกฉาน ต้องเป็นผู้ที่เรียกว่ามี ปุพเพกตปุญญตา คือ ทำบุญไว้มาก และยังต้องตั้งจิตไว้ชอบจึงจะมีความเจริญในการศึกษาธรรมได้ดี  

 

แต่ก็มีวิธีที่จะเริ่มต้น คือ การฟังหัวข้อธรรมะสั้น ๆ ไปก่อน เป็นการกระตุ้นเตือนหรือสะกิดบุญเก่าออกมาให้เจริญ และขยายความศรัทธาและความพยายามต่อไป

 

จึงขอเชิญฟังธรรมที่ตัดตอนสั้น ๆ มา ให้ฟังทีละเล็กละน้อยก่อน ค่อย ๆ สะสมไป ซึ่งจะเป็น อริยะทรัพย์ อันเป็นประโยชน์ทั้งในภพนี้และภพหน้า

คลิกเพื่อดูการติดตั้งและใช้งาน SoundCloud 260x37 2.png

ฟังชุดคลิปเสียงสั้น ๆ จากซาวด์คลาวด์

โดย พอจ. สมบัติ

youtube 160 x 47.png

คลิปยูทูปตัดสั้น คัดสรรจากการบรรยายธรรม
โดยพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

จากช่องยูทูป "ไตรสิกขา รักพระรัตนตรัย"

Anchor 1
ชื่อว่าตถาคต # 6   พระอาจารย์สมบัตินันทิโก
16:44

ชื่อว่าตถาคต # 6 พระอาจารย์สมบัตินันทิโก

คลิปสั้น อธิบายคำว่า "ตถาคต " อรรถกถาสุปปวาสาสูตร พระองค์ ชื่อว่า ตถาคต เพราะมีภาวะดำเนินไปโดยถ่องแท้ เป็นอย่างไร ? คือ บทว่า ตถาคตภาเวน ได้แก่ โดยสภาวะที่ทรงดำเนิน ไปโดยถ่องแท้ อธิบายว่า ภาวะที่พระองค์ทรงดำเนินไปโดยถ่องแท้มีอยู่. ถามว่า ก็พระผู้มีพระภาคเจ้า ที่เฉลิมพระนามว่า ตถาคต เพราะความที่ พระองค์ทรงดำเนินโดยถ่องแท้นั้น คืออะไร ? ตอบว่า คือพระสัทธรรม. จริงอยู่ พระสัทธรรมอันดับแรก คืออริยมรรค อธิบายว่า พระองค์ ทรงดำเนินไป โดยประการที่ทรงถอนกิเลสอันเป็นปฏิปักษ์ได้โดยเด็ด ขาด ด้วยพลังคือสมถะและวิปัสสนาอันเนื่องกันเป็นคู่ จึงทรงบรรลุด้วย สมุจเฉทปหาน ได้แก่ ผลธรรม, ที่พระองค์ทรงไป คือดำเนินไป โดย ประการที่พระองค์ทรงบรรลุด้วยปฏิปัสสัทธิปหาน ตามเหมาะสมแก่มรรค. ส่วนนิพพานธรรม ที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเสด็จถึง คือกระทำให้แจ้ง โดย ประการที่ทรงเสด็จถึง คือตรัสรู้ด้วยปัญญา สำเร็จด้วยการสงบทุกข์ใน วัฏฏะทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ตถาคต แม้ปริยัติธรรม ก็ชื่อว่า ตถาคต เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย ทรงดำเนินไป คือ ตรัส ได้แก่ประกาศ โดยประการที่พระปริยัติธรรมนั้น อันพระพุทธ- เจ้าในปางก่อนทั้งหลาย ทรงประกาศให้สมควรแก่อัธยาศัยเป็นต้นของ เวไนยสัตว์ โดยอุตตะและเคยยะเป็นต้น และโดยการประกาศความดำเนิน ไปเป็นต้น. ชื่อว่า ตถาคต เพราะพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดำเนินไป คือดำเนินตาม โดยประการที่พระปริยัติธรรมนั้น อัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว. เพราะเหตุอย่างนี้ พระสัทธรรมแม้ ทั้งหมด จึงชื่อว่า ตถาคต อันดำเนินไปโดยถ่องแท้. เพราะเหตุนั้น ท้าวสักกเทวราชจอมเทพ จึงตรัสว่า ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระธรรมอันพระสาวกเป็นต้น ดำเนินไปโดยถ่องแท้ อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมีเถิด. พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า ตถาคต เพราะพระองค์ทรง มีพระสัทธรรมนั้น. เหมือนอย่างว่า พระธรรม ฉันใด แม้พระอริยสงฆ์ก็ฉันนั้น ชื่อว่า ตถาคต เพราะดำเนินไป โดยประการที่อันผู้ปฏิบัติเพื่อ ประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น บำเพ็ญข้อปฏิบัติ คือสมถะและ วิปัสสนาอันเป็นส่วนเบื้องต้น ให้บริสุทธิ์ด้วยดีเป็นเบื้องหน้า แล้วจึง บรรลุด้วยมรรคนั้น ๆ. อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ตถาคต เพราะตรัสรู้ และ เพราะตรัสโดยประการที่ สัจจะและปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นอันพระผู้มีพระ- ภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว. ด้วยเหตุนั้น ท้าวสักกเทวราช จึงตรัสว่า ข้าพเจ้า ขอนมัสการพระสงฆ์ผู้ดำเนินไปโดยถ่องแท้ อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมีเถิด. พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า ตถาคต เพราะพระองค์เป็น ผู้มีพระสงฆ์นั้นเป็นสาวก. เพราะเหตุอย่างนี้ พระองค์จึงทรงพระนามว่า ตถาคต เพราะมีภาวะดำเนินไป โดยถ่องแท้นั้นเองแล.
bottom of page