การบรรยายธรรมโดย

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก  

มีความลึกซึ้ง แตกฉาน ชัดเจน ตามพระไตรปิฎก 

ไม่ขัดกับคำสอนของพระผู้มีพระภาค

ได้รวบรวมเอาไว้เป็นหมวดหมู่

มีคุณภาพเสียงชัดเจน

สามารถรับฟังได้อย่างต่อเนื่อง

ขอเชิญทุกท่านคลิกเข้าไปเลือกฟังได้

ตามอัธยาศัย

ธรรมบรรยายขนาดยาว เกิน 50 ตอน

ธรรมบรรยายขนาดกลาง 30-50 ตอน

ธรรมบรรยายขนาดสั้น ไม่เกิน 30 ตอน

ธรรมบรรยายขนาดสั้น ไม่เกิน 30 ตอน