top of page

โครงการถวายธรรมบรรยายตามพระไตรปิฏก ในรูปแบบหนังสือและแฟลชไดร์ฟ พร้อมเครื่องเล่น MP3 แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2565
ถวาย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ วิ.
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ สายธรรมยุต ​

ณ วัดบวรนิเวศ​ราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ถวาย ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ วิ. 01_resize.jpg

ถวายแฟลชไดรฟ์ธรรมบรรยาย บรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
พร้อมวิทยุเครื่องเล่น MP3 พร้อมคู่มือการใช้ 
45 ชุด

 

และหนังสือ ได้แก่

1. กรรม และ วิบาก 45 เล่ม
2. ศีลห้า 50 เล่ม

​พันเอกธงชัย แสงรัตน์ ประธานโครงการ

แพทย์หญิงดวงทิพย์ สุนทรเลขา รองประธาน
คุณสันติ เตชอัครกุล และคณะ เป็นผู้จัดพิมพ์และแจกหนังสือเป็นธรรมทาน

 

โดยได้มอบให้
รองศาสตราจารย์ ดร. เมธินินทร์ ภิญญูชน

รองศาสตราจารย์ ดร. สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
เป็นผู้แทนโครงการฯ เข้าถวาย

ถวาย ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ วิ. 03_resize.jpg
ถวาย ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ วิ. 02_resize.jpg
ถวาย ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ วิ. 06_resize.jpg
ถวาย ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ วิ. 05_resize.jpg
ถวาย ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ วิ. 04_resize.jpg
bottom of page