top of page

โครงการถวายธรรมบรรยายตามพระไตรปิฏก ในรูปแบบหนังสือและแฟลชไดร์ฟ พร้อมเครื่องเล่น MP3 แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศไทย

วันที่ 14 กันยายน 2565
ถวาย พระอาจารย์มหาเวชยันต์ เวชยันโต
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าคณะอำเภอเสนา และ เป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร

ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

​พันเอกธงชัย แสงรัตน์ ประธานโครงการ

แพทย์หญิงดวงทิพย์ สุนทรเลขา รองประธาน
คุณสันติ เตชอัครกุล และคณะ เป็นผู้จัดพิมพ์และแจกหนังสือเป็นธรรมทาน

 

โดยได้มอบให้
รองศาสตราจารย์ ดร. เมธินินทร์ ภิญญูชน

และคณะ ประกอบด้วย
อาจารย์โสภณ ทองพัฒน์ (ประธานมูลนิธิโรงเรียนบางกะปิ)
คุณณัฐกานต์ ภู่ประเสริฐ และ

คุณวาสนา หมีเม่น
เป็นผู้แทนโครงการฯ เข้าถวาย

แฟลชไดรฟ์ธรรมบรรยาย บรรยายโดย 
พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
และวิทยุเครื่องเล่น MP3 พร้อมคู่มือการใช้


จำนวน 90 ชุด
 

หนังสือธรรมะที่เรียบเรียงโดยพันเอกธงชัย แสงรัตน์ ได้แก่

1. กรรมและวิบาก
2. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อริยาบถบรรพ
3. วิปัสสนาสมัยพุทธกาลกับวิปัสสนายุคปัจจุบัน 

จำนวน 90 ชุด

bottom of page