top of page

โครงการถวายธรรมบรรยายตามพระไตรปิฏก ในรูปแบบหนังสือและแฟลชไดร์ฟ พร้อมเครื่องเล่น MP3 แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศไทย

วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ถวาย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณ
รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัดญาณเวศกวัน 1_resize.jpg

ถวายแฟลชไดรฟ์ธรรมบรรยาย บรรยายโดย
พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
พร้อมวิทยุเครื่องเล่น MP3 พร้อมคู่มือการใช้ 
7 ชุด

 

และ หนังสือ ได้แก่

1. ปัญหาชีวิตของสัตว์โลก 6 เล่ม
2. กรรม และ วิบาก 20 เล่ม
3. โยนิโสมนสิการ 20 เล่ม
4. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อริยาบถบรรพ 20 เล่ม

5. ศีลห้า 50 เล่ม
6. มหาสรคมณ์ 5 เล่ม
7. สัมมาทิฏฐิ 5 เล่ม
8. ชุดตามรอยบาทพระพุทธองค์ เล่ม 1, 2 และ 3

​พันเอกธงชัย แสงรัตน์ ประธานโครงการ

แพทย์หญิงดวงทิพย์ สุนทรเลขา รองประธาน
คุณสันติ เตชอัครกุล และคณะ เป็นผู้จัดพิมพ์และแจกหนังสือเป็นธรรมทาน

 

โดยได้มอบให้
รองศาสตราจารย์ ดร. เมธินินทร์ ภิญญูชน อาจารย์ กรรณิการ์​ กาญจนานุกูล
เป็นผู้แทนโครงการฯ เข้าถวาย

วัดญาณเวศกวัน 5_resize.jpg
วัดญาณเวศกวัน 2_resize.jpg
วัดญาณเวศกวัน 4_resize.jpg
วัดญาณเวศกวัน 3_resize.jpg
bottom of page