top of page

โครงการถวายธรรมบรรยายตามพระไตรปิฏก ในรูปแบบหนังสือและแฟลชไดร์ฟ พร้อมเครื่องเล่น MP3 แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศไทย

วันที่ 2 กรกฏาคม 2565
ถวาย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดสุวรรณภูมิ​พุทธชยันตี ประเทศไทย
และหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล

​ครั้งที่ 2 ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 

ถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์  01_resize.jpg
ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ 09_resize.jpg

ครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) แด่ พันเอกธงชัย แสงรัตน์

 

เพื่อสนับสนุนโครงการฯ จัดทำแฟลชไดรฟ์บรรยายโดยพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก พร้อมวิทยุเครื่องเล่น MP3 และคู่มือการใช้ 100 ชุด

เพื่อน้อมถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ ในโอกาสที่ท่านจะเดินทางไปจำพรรษาปี พ.ศ. 2565 ณ ประเทศอินเดีย และนำวิทยุธรรมะฯ ไปเผยแผ่ยังพระสงฆ์ไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล

ถวายแฟลชไดรฟ์ธรรมบรรยาย บรรยายโดย 
พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
วิทยุเครื่องเล่น MP3 พร้อมคู่มือการใช้ 

100 ชุด
 

ในการนี้้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี
รองศาสตราจารย์ ดร. เมธินินทร์ ภิญญูชน 

และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
ได้ร่วมกันถวายปัจจัยจำนวน 5000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าขนส่งวิทยุธรรมะดังกล่าวข้างต้นด้วย

ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ 07_resize.jpg
ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ 10_resize.jpg

​พันเอกธงชัย แสงรัตน์ ประธานโครงการ

แพทย์หญิงดวงทิพย์ สุนทรเลขา รองประธาน
คุณสันติ เตชอัครกุล และคณะ ผู้จัดพิมพ์และแจกหนังสือเป็นธรรมทาน

โดยได้มอบให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี และคณะ
เป็นผู้แทนโครงการฯ เข้าถวาย

ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ 08_resize.jpg
bottom of page