top of page

โครงการถวายธรรมบรรยายตามพระไตรปิฏก ในรูปแบบหนังสือและแฟลชไดร์ฟ พร้อมเครื่องเล่น MP3 แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2565
ถวาย พระอาจารย์สมทบ ปรกกโม
ณ วัดกลาง บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ถวายพระพระอาจารย์สมทบ ปรกกโม 04_resize.jpg

ถวายหนังสือ โยนิโสมนสิการ
เรียบเรียงโดยท่านผู้การธงชัย แสงรัตน์ และ

จัดพิมพ์และจัดแจกให้เป็นธรรมทาน โดย
คุณสันติ เตชอัครกุล

จำนวน 100 เล่ม

​พันเอกธงชัย แสงรัตน์ ประธานโครงการ

แพทย์หญิงดวงทิพย์ สุนทรเลขา รองประธาน
คุณสันติ เตชอัครกุล และคณะ เป็นผู้จัดพิมพ์และแจกหนังสือเป็นธรรมทาน

 

โดยได้มอบให้
รองศาสตราจารย์ ดร. เมธินินทร์ ภิญญูชน

และคณะ ได้แก่
คุณทัศนีย์ อัญมณีเจริญ (น้องไก่) และคุณแม่
อาจารย์ โสภณ ทองพัฒน์ (ประธานมูลนิธิโรงเรียนบางกะปิ) และ

อาจารย์ศิริลักษณ์ ทองพัฒน์
เป็นผู้แทนโครงการฯ เข้าถวาย

ถวายพระพระอาจารย์สมทบ ปรกกโม 05_resize.jpg
ถวายพระพระอาจารย์สมทบ ปรกกโม 06_resize.jpg
ถวายพระพระอาจารย์สมทบ ปรกกโม 01_resize.jpg
ถวายพระพระอาจารย์สมทบ ปรกกโม 02_resize.jpg
bottom of page