top of page

โครงการถวายธรรมบรรยายตามพระไตรปิฏก ในรูปแบบหนังสือและแฟลชไดร์ฟ พร้อมเครื่องเล่น MP3 แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศไทย

วันที่ 22 มีนาคม 2565
ถวาย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดสุวรรณภูมิ​พุทธชยันตี ประเทศไทย

และหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล
ครั้งที่ 1 ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ซอยจระเข้ 8 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 

ถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์  07_resize.jpg

ถวายแฟลชไดรฟ์ธรรมบรรยาย บรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
วิทยุเครื่องเล่น MP3 พร้อมคู่มือการใช้ 


 

และหนังสือธรรมะที่เรียบเรียงโดยพันเอกธงชัย  แสงรัตน์ ได้แก่

1. โยนิโสมนสิการ

2. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อริยาบถบรรพ 

​พันเอกธงชัย แสงรัตน์ ประธานโครงการ

แพทย์หญิงดวงทิพย์ สุนทรเลขา รองประธาน
คุณสันติ เตชอัครกุล และคณะ เป็นผู้จัดพิมพ์และแจกหนังสือเป็นธรรมทาน

 

โดยได้มอบให้
รองศาสตราจารย์ ดร. เมธินินทร์ ภิญญูชน
รองศาสตราจารย์ ดร. สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธิพันธ์ พานิช
เป็นผู้แทนโครงการฯ เข้าถวาย

ถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์  06_resize.jpg
ถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์  12_resize.jpg
ถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์  01_resize.jpg
ถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์  10_resize.jpg
ถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์  13_resize.jpg
bottom of page