top of page

โครงการถวายธรรมบรรยายตามพระไตรปิฏก ในรูปแบบหนังสือและแฟลชไดร์ฟ พร้อมเครื่องเล่น MP3 แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ถวาย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรมุณี วิ.
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สายมหานิกาย
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร คณะ 3
ถนนท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ 02_resize.jpg

ถวายแฟลชไดรฟ์ธรรมบรรยาย บรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
พร้อมวิทยุเครื่องเล่น MP3
พร้อมคู่มือการใช้ 

 

และ หนังสือเรียบเรียงตามพระไตรปิฏก โดย
พันเอกธงชัย แสงรัตน์ 3 เรื่อง ได้แก่

1. โยนิโสมนสิการ

2. ศีลห้า

3. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อริยาบถบรรพ

​พันเอกธงชัย แสงรัตน์ ประธานโครงการ

แพทย์หญิงดวงทิพย์ สุนทรเลขา รองประธาน
คุณสันติ เตชอัครกุล และคณะ เป็นผู้จัดพิมพ์และแจกหนังสือเป็นธรรมทาน

 

โดยได้มอบให้
รองศาสตราจารย์ ดร. เมธินินทร์ ภิญญูชน นายภาคิน ครองกิติชู
นายจำลอง มั่นสัมฤทธิ์

เป็นผู้แทนโครงการฯ เข้าถวาย

ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ 01_resize.jpg
ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ 03_resize.jpg
ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ 05_resize.jpg
ถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณ 04_resize.jpg
bottom of page