ไตรสิกขา  เป็นหัวข้อสำหรับศึกษาสามประการ ที่เป็นการศึกษาข้อปฏิบัติเพื่ออบรมตน  อันได้แก่ อธิสีลสิกขา  คือศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติตน  ให้ถูกต้องดีงาม

อธิจิตตสิกขา  คือศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคง เป็นสมาธิ  และ อธิปัญญาสิกขา  คือศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง       จนบรรลุพระอรหันต์

ไฟล์ฟังธรรม

เชิญเปิดฟังพระธรรม 

บรรยายโดยพระอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแตกฉาน

ในพระไตรปิฎก

หนังสือ/บทความ

เชิญอ่านหนังสือธรรมะ

บทความ หัวข้อธรรม

และสาระดีๆได้ที่นี่

                     โพชฌงค์7 ก็คือไตรสิกขา

 มรรคมีองค์8 เป็นไตรสิกขา อินทรีย์5 ก็เป็นไตรสิกขา

สนทนาธรรม

เชิญตั้งกระทู้ สอบถามปัญหาธรรม ร่วมเสนอความคิดเห็น

และสนทนาข้อธรรมะต่างๆ

รวมภาพถ่าย
เชิญชมภาพถ่ายสถานที่สำคัญ ภาพพระบรมสารีริกธาตุและภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ